Začasno in občasno delo upokojenca

Zaposlovanje upokojencev je lahko velika priložnost za vsa podjetja, saj upokojenci posedujejo znanja in izkušnje, ki jih mladim primanjkuje, hkrati pa so lahko v veliko pomoč s prenašanjem teh znanj na mlajše generacije delavcev v podjetju.

Kljub velikemu napredku in modernizaciji poslovanja je včasih smiselno uporabiti starejše prijeme pri reševanju problemov, s katerimi so starejši seznanjeni, saj so se z njimi spoprijemali skozi obdobje svoje delovne dobe.

Pomembna prednost starejših pred mlajšimi generacijami sta zvestoba in pripadnost podjetju. Mlajše generacije stremijo k nabiranju znanja in pogosto menjajo delovna mesta, kar je nasprotno kot sedanje generacije upokojencev, ki so do organizacij, v katerih so delali, čutili veliko pripadnost. To lahko koristi tudi vsem današnjim podjetjem.

Kako zaposliti upokojenca?

Začasno in občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe, sklenjene med upokojencem in delodajalcem (ali več delodajalci) za opravljanje dela, za katerega se upokojencu ni potrebno prijaviti na Zavod RS za zaposlovanje ali upravno enoto. Tovrstno delo ne vpliva na višino pokojnine, pri zaposlovanju pa obstajajo določene omejitve:

 • upokojenec lahko dela največ 60 ur v koledarskem mesecu
 • neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji mesec
 • minimalna bruto postavka ne sme biti nižja od 5,05 EUR
 • dohodek v koledarskem letu ne sme biti višji od 7.562,47 EUR
 • upokojenec lahko opravlja delo pri več delodajalcih hkrati, a v seštevku ne sme preseči omejitve glede števila ur dela in višine dohodka

V pogodbi med delodajalcem in upokojencem za opravljanje začasnega ali občasnega dela morajo biti zajeti vsi elementi pogodbe, ki so naslednji:

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca
 • vrsta dela
 • obdobje opravljanja
 • podatek o predvidenem številu ur
 • datum sklenitve pogodbe
 • urna postavka
 • predviden skupni znesek dohodka

Delodajalec mora upokojencu dohodek izplačati najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu, voditi mora dnevno evidenco prihoda in odhoda ter dejansko število opravljenih ur dela. Na posebnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu, mora obračunati ter plačati dajatev v višini 25 %, v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne primere zavarovanja (8,85 %) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (5,03 EUR). V breme upokojenca plača prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %).

Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu?

Za delodajalce je zakonsko omejeno, koliko ur dela lahko upokojenci opravljajo v koledarskem mesecu skupno, to število pa je pogojeno s številom redno zaposlenih delavcev.

pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavcanajveč 60 ur mesečno
pri delodajalcu ki zaposluje 1 do 10 delavcevnajveč 100 ur mesečno
pri delodajalcu ki zaposluje 11 do 30 delavcev največ 150 ur mesečno
pri delodajalcu ki zaposluje 31 do 50 delavcev največ 400 ur mesečno
pri delodajalcu ki zaposluje 51 do 100 delavcev največ 750 ur mesečno
pri delodajalcu ki zaposluje več kot 100 delavcev največ 1.050 ur mesečno

“Ne glede na zgornje omejitve še vedno velja omejitev 60 ur na upokojenca mesečno.”

V število zaposlenih delavcev se štejejo vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za polni delovni čas v času podpisa pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela s strani delodajalca, ne glede na to, ali so pogodbe sklenjene za določen ali nedoločen čas, ne štejejo pa se študentje in drugi izvajalci, ki delo opravljajo na podlagi pogodb civilnega prava.

Ali upokojenec lahko delo opravlja pri več delodajalcih hkrati?

Seveda. Vendar mora paziti, da ne preseže mesečne predpisane omejitve števila ur in letne višine dohodka. Delodajalec pa ne sme preseči mesečne dovoljene kvote ur upokojenskega dela, pri čemer ni pomembno, s koliko upokojenci to kvoto doseže.

Koliko stane delodajalca zaposlitev upokojenca mesečno?

Če delodajalec zaposli upokojenca za vseh 60 ur pri minimalni urni postavki, bo bruto izplačilo znašalo 285 EUR, neto izplačilo 207,2 EUR, strošek izplačevalca pa skupno 386,5 EUR. Če ga za vseh 60 ur zaposli z maksimalno urno postavko (7.127,68 EUR razdeljeno na 12 mesecev), bo bruto mesečno izplačilo 593,9 EUR, neto izplačilo 431,9 EUR, celoten strošek delodajalca pa 799,9 EUR.

Računovodski servis Trebnje – Statero d.o.o.

Dodaj odgovor