Prokurist

Prokuristka

Prokurist je poslovni pooblaščenec, ni organ odločanja in ne organ vodenja v družbi. Ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam, prokurist nima poslovodnega položaja v družbi.  

Dohodek prokurista, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o prokuri, se obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Kar pomeni, da se ob izplačilu dohodka izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove. Davčna osnova je prejeti dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Pri tem se v dohodek iz naslova prokure vštevajo tako denarna izplačila (plačilo za delo in povračilo potnih stroškov) kot tudi nedenarna povračila (izobraževanje, nočnine, uporaba službenega vozila ipd.). Če se prokuristu pri opravljanju nalog zastopanja povrnejo potni stroški, se ti stroški vštevajo v davčno osnovo in obdavčijo z vsemi dajatvami, enako kot osnovni dohodek, kajti le tako so davčno priznani. 

Poleg dohodnine se plača tudi: 
 

  • 8,85-odstoten prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na bruto); 
  • 0,53-odstoten prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (na bruto); 
  • 6,36-odstoten prispevek za zdravstveno zavarovanje (od bruto); 
  • 15,5-odstoten prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (od bruto). 

Npr. če je prokurist upokojenec, ni posebnega prispevka za PIZ. 
 

Izračun nagrade za prokuro

Oseba je zavarovana na podlagi 18. člena ZPIZ-2Oseba je zavarovana na drugi podlagi po ZPIZ-2
Bruto znesek nagrade 900,00 900,00
Obruteni potni stroški 100,00100,00
Skupaj bruto dohodek 1.000,001.000,00
Normirani stroški (10 %) 100,00100,00
Prispevek za ZZ iz DOH (6,36 %) 63,60 63,60
Prispevek za PIZ iz DOH (15,50%) 155,00
Davčna osnova (90 %; 6.36 %) 681,40836,40
Akontacija dohodnine (25 %) 170,35209,10
Neto znesek (za plačilo na račun prokurista) 611,05 727,30
Prispevek za PIZ na DOH (8,85 %) 88,5088,50
Prispevek za poškodbe pri delu (0,53 %) 5,305,30
Skupni strošek izplačevalca 1.093,80 
1.093,80 

Dohodek prokurista se všteva v letno davčno osnovo, kjer se obdavči po lestvici, upoštevajoč tudi davčne olajšave. V takem primeru lahko prokurist uveljavlja znižanje davčne osnove zaradi dejanskih stroškov prevoza in prenočitve v zvezi z opravljanjem dela (do višine, določene v uredbi vlade – navedena zgoraj). Dejanske stroške lahko prokurist uveljavlja s predložitvijo ustreznih dokazil pred vročitvijo informativnega izračuna dohodnine (do 05. Februarja za preteklo leto), najkasneje pa v ugovoru zoper informativni izračun, za kar potrebuje ustrezno dokumentacijo (potni nalogi in računi ter druga dokazila o nastanku stroškov). Akontacijo dohodnine in prispevke plača podjetje in ob izplačilu dohodka odda obrazec REK-2. 

Upokojenec, ki je v družbi prokurist (ne pa tudi njen direktor), lahko prejema pokojnino in ostane zavarovan kot upokojenec. Za delo v družbi kot prokurist lahko prejema dohodke po pogodbi o prokuri, pri čemer višina nagrade, ki jo prejema ni omejena. Višina dohodka ne vpliva na pokojnino.  

Prokurist lahko opravlja funkcijo tudi brezplačno. To ni pravno sporno, ker v praksi ne gre za stalno opravljanje dela, ampak predvsem za zastopanje družbe proti tretjim osebam in potrjevanje dokumentov.

Računovodski servis Trebnje – Statero d.o.o.

Dodaj odgovor