Najpomembnejše pravice delavca

Temeljne osnovne pravice delavca v vseh oblikah delovnega razmerja:

  • da mu delodajalec zagotovi delo, za katerega sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila
  • do varnih delovnih razmer
  • do varovanja njegove osebnosti in zasebnosti

Pravica do plače
Plača predstavlja temeljno pravico delavca in dolžnost delodajalca da jo zagotovi. Osnovna plača se določi, ko se podpiše pogodba o zaposlitvi. Plačilno obdobje ne sme biti daljše od enega meseca. Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja, hkrati mora delodajalec predložiti tudi pisni obračun. Prav tako plača ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače.

Pravica do odmora
Delavec, ki dela polni delovni čas je upravičen do 30 minutnega odmora na dan. Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa. Delavec ima v dnevu pravico do počitka, ki mora nepretrgoma trajati najmanj 12 ur. Prav tako ima poleg dnevnega počitka (12 ur) v obdobju sedmih zaporednih dni pravico vsaj do 24 urnega
nepretrganega počitka.

Pravica do letnega dopusta
Pravica do letnega dopusta je vezana na posamezno koledarsko leto. Zakon določa minimalno trajanje letnega dopusta, to je najmanj 4 tedne v letu. Določene skupine delavcev imajo poleg minimalnega letnega dopusta pravico do dodatnih dni.

Pravica do regresa za letni dopust
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora izplačati do 30. junija in se izplačuje za tekoče koledarsko leto.

Pravica do izobraževanja
Izobraževanje je tako pravica kot tudi dolžnost delavca. Delodajalec je delavca upravičen napotiti na izobraževanje, če to zahtevajo potrebe delovnega procesa.

Pravica do odpravnine
Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec ob redni odpovedi s strani delodajalca zaradi poslovnih razlogov ali nesposobnosti upravičen do odpravnine. Delavec je upravičen do odpravnine tudi v primeru upokojitve ali izredne odpovedi s strani delavca. Prav tako je upravičen do odpravnine, če je bil pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto.

Dodaj odgovor