Minimalno kar morate vedeti o študentskem delu

Študentsko delo je delo osebe s statusom dijaka ali študenta, ki se vključi v podjetje preko študentskega servisa in v podjetju opravlja začasno in občasno delo. Je ena izmed fleksibilnih oblik dela, ki je namenjena izključno mladim za pridobivanje finančnih sredstev, znanj in kompetenc.

Bistven razlikovalni znak med študentskim delom in opravljanjem dela v delovnem razmerju je občasnost in začasnost.

Kdo lahko opravlja študentsko delo? Osebe (s statusom dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji), ki so že dopolnile 15 let in osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, srednjega, poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja

Kako pa se opravlja tako delo? Študentsko delo lahko oseba opravlja pri delodajalcu samo na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo (študentski servis) za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Napotnica mora biti pridobljena pred začetkom opravljanja dela, saj se delo brez napotnice šteje za delo na črno. Napotnica se izda v štirih izvodih, od katerih morajo biti vsaj trije podpisani ali žigosani s strani posrednika in delodajalca (sicer napotnica ni veljavna). Dijak ali študent prejme en izvod pred začetkom dela, predpisi pa dovoljujejo izdajo napotnice v elektronski obliki.

Kako pa je s plačilom? Bruto urna postavka ne sme biti nižja od 4,89 EUR. Podjetje študentu ni dolžno plačevati malice ali prevoznih stroškov, vendar mu stroške vrne tako, da mu prizna večje število ur, kar pomeni, da mora za ta znesek plačati vse prispevke in koncesijske dajatve.

Delodajalec mora dnevno voditi evidenco dejansko opravljenih ur dela. Po končanem delu izpolnjeno napotnico posreduje koncesionarju, ki obračuna in izplača dohodek študentu, delodajalcu pa posreduje račun za opravljeno delo. Neto dohodek študenta po obračunu pokojninskega in invalidskega zavarovanja znaša 84,5 % bruto dohodka.

Delodajalcu se poleg bruto dohodka študenta obračuna koncesijska dajatev (16 %), dodatna koncesijska dajatev (2 %), prispevek za poškodbe pri delu (0,53 %), prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %) in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %) ter DDV (22 %). Osnova za DDV so koncesijske dajatve in tudi prispevki.

Študentu se obračuna tudi 25 % dohodnina, če posamezen dohodek presega 400 EUR.

Primer stroška študentskega dela za delodajalca:

napotnica – bruto znesek: 100 EUR

– prispevek študenta za invalidsko in pokojninsko zavarovanje: 15,5 EUR (15,5 %)

– izplačilo študentu: 84,5 EUR

Poleg bruto zneska 100 EUR mora delodajalec plačati še naslednje dajatve:

– prispevek organizacije za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 8,85 EUR (8,85 %)

– prispevek organizacije za zdravstveno zavarovanje: 6,36 EUR (6,36 %)

– prispevek organizacije za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 0,53 EUR (0,53 %)

– koncesijska dajatev (štipendije, posredniki): 16 EUR (16 %)

– dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi): 2 EUR (2 %)

– DDV od koncesijske dajatve in prispevkov (22 %): 7,42 EUR

Strošek delodajalca pri bruto znesku 100 EUR znaša 133,74 EUR.

Računovodski servis Trebnje – Statero d.o.o.

1 thought on “Minimalno kar morate vedeti o študentskem delu”

Dodaj odgovor