Do kdaj mora delavec porabiti lanski dopust?

Nekaterim gre izraba dopusta bolje od rok, kot drugim. In pogosto se zgodi, da delavec ne uspe porabiti vsega dopusta, ki mu v koledarskem letu pripada. Nekaj, ne vsega, ga lahko prenese v naslednje leto, vendar pa pri tem veljajo nekatere omejitve.

Do kdaj ima delodajalec rok za odmero dopusta za tekoče leto?
Delodajalec mora vsakemu delavcu vsako leto posebej odmeriti, koliko dopusta mu v tem koledarskem letu pripada. Rok za odmero dopusta je 31. marec.

Kakšne so dolžnosti delodajalca in delavca?
Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Delavec pa je dolžan planirati in izrabiti vsaj dva tedna dopusta do konca tekočega koledarskega leta. Preostanek letnega dopusta, v kolikor ni izrabljen v tekočem letu, pa je mogoče prenesti v naslednje leto.

Do kdaj ima delavec rok za izrabo lanskega dopusta?
Lanski dopust mora delavec izrabiti v dogovoru z delodajalcem najkasneje do 30. junija v tekočem letu. Ves letni dopust, ki ga delavec ni mogel izrabiti zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ima delavec pravico izrabiti do 31. decembra. Po preteku teh rokov, delavcu dopust »propade«.

Ali je delodajalec v primeru prenehanja delovnega razmerja delavcu dolžan
denarno nadomestiti neizrabljen dopust?

Ne! Vendar pa je pomembno, da je imel delavec možnost izkoristiti svojo pravico do letnega dopusta. Če delavec izrabe letnega dopusta ni zahteval in na delodajalčevi strani ni razlogov za neizrabo, delavec v tem primeru pravico do letnega dopusta izgubi. Delavec pa je upravičen do denarnega nadomestila za neizrabljen dopust samo v primeru, da dopusta do izteka pogodbe o zaposlitvi objektivno ni mogel izrabiti. Pomembno je
tudi da je delavec izrabo letnega dopusta zahteval.

Dodaj odgovor