Kaj je in kaj ni delo na črno?

Delo na črno nadzoruje FURS (Finančna uprava Republike Slovenije), kršitve vsakodnevno
preverjajo tudi na terenu. Zakon o preprečevanju dela na črno v členih od 21 do 263 predpisuje
naslednje globe:

 • če podjetje ali s.p. opravlja dejavnost za katero ni registrirano: od 2.000,00 do
  26.000,00 EUR
 • če posameznik opravlja dejavnost, za katero ni registriran: od 1.000,00 do 7.000,00 EUR
 • če delodajalec omogoči opravljanja dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da
  opravljajo delo na črno: od 2.600,00 do 15.600,00 EUR
 • če delodajalec
  o omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe, na podlagi katere lahko
  opravlja delo
  o omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi
  o zaposli tujca brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev

znaša globa od 2.000,00 do 26.000,00 EUR
Kazni so tudi za posameznike, ki opravljajo delo na črno pri delodajalcu (globe od 500,00 do
2.500,00 EUR).
Posameznik, ki opravlja delo preko podjemne, avtorske, ali pogodbe o začasnem delu, mora
imeti med opravljanjem dela, vedno pri sebi podpisano pogodbo.
Kaj se šteje za delo na črno?
 podjetje opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovnem aktu
 s.p. opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register
 podjetje ali s.p. opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti
Prepovedano je tudi omogočanje dela na črno, torej dejanje, s katerim delodajalec omogoči
opravljanje dela na črno eni ali več osebam,, za katere ve, da opravljajo delo na črno.
Kaj se šteje za zaposlovanje na črno?
 delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi in ga ni
prijavil v obvezna socialna zavarovanja
 z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela
 omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi
 delodajalec zaposli tujca v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev
Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik zaposli posameznika, da zanj opravlja
delo na črno.
Kaj NI delo na črno?
 Sosedska pomoč (dela med sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena
bližina prebivanja)
 Sorodstvena pomoč (dela za zakonca ali osebo s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali
osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena)
 Nujno delo (vsa dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih nesreč ali odstranjevanju
posledic le-teh)

Dodaj odgovor