Obdavčitev obresti

Obdavčitev obresti

Obresti so opredeljene kot nadomestilo, ki ni vračilo glavnice iz finančnega dolžniškega razmerja. Sodijo med dohodke iz kapitala in so ob izplačilu obdavčene po stopnji 25 %. Iz obdavčitve so do skupnega letnega zneska 1.000 EUR izvzete obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih članicah EU.

Obresti so za slovenske davčne rezidente obdavčene po načelu svetovnega dohodka, ne glede na to, ali imajo vir v Sloveniji ali v tujini. To v praksi pomeni, da mora slovenski davčni rezident prejete obresti iz tujine napovedati FURS-u in od njih plačati slovenski davek (razen če obresti ne presegajo 1.000 EUR). V kolikor je v tujini že plačal davek mora davčni zavezanec le to dokazovati s potrdilom tuje davčne uprave. V kolikor je prejemnik obresti slovenski nerezident se davek obračuna po načelu vira, kar pomeni, da mora plačnik davka v Sloveniji davek izračunati in odtegniti dohodnino hkrati z izplačilom obresti nerezidentu.

Kdaj pa davka ni potrebno plačati? Če gre za obresti, ki se izplačajo zaradi neupravičeno ali preveč plačanih davkov/prispevkov, dohodkov iz življenjskega zavarovanja (izplačilo ob smrti zavarovane osebe) ter dohodkov iz življenjskega zavarovanja (zavarovanja/zahteve za izplačilo, daljše od 10 let). Prav tako davka ni potrebno plačati od obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (sklenjene za 5 let), posebnost pa velja tudi pri obdavčitvi obresti od obveznic iz denacionalizacijskih postopkov ter od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad.

Kako pa je z obrestmi, doseženimi z vezavo sredstev za več let? Praviloma so obdavčene v letu, ko jih davčni zavezanec prejme. Davčni zavezanec lahko v nekaterih primerih uveljavlja možnost, da se v davčno osnovo posameznega leta vštevajo za to leto obračunane obresti, čeprav še niso bile izplačane (o tem mora obvestiti banko ali hranilnico).

Na kaj moramo pri obdavčitvi obresti še posebej paziti? Izračun dohodnine od obresti opravi na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem plačnik davka. Praviloma je to pravna oseba ali zasebnik, ki v svoje breme izplača dohodek, od katerega se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj. Napoved za odmero dohodnine od obresti vloži davčni zavezanec le takrat, kadar davka ne obračuna in odtegne plačnik davka (če obresti plača fizična oseba ali nerezident).

Napoved za odmero dohodnine od obresti je potrebno predložiti FURS-u do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Kot je bilo povedano že uvodoma, napovedi v nobenem primeru ni dolžan vložiti davčni zavezanec rezident, čigar skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah (ustanovljenih v Sloveniji in EU) v davčnem letu ne presega 1.000 EUR.

Računovodski servis Trebnje – Statero d.o.o.

Dodaj odgovor